ข้อสอบที่น้องม.6 ต้องรู้! A-Level คืออะไร มีโครงสร้างการสอบวิชาอะไรบ้าง

ข้อสอบที่น้องม.6 ต้องรู้! A-Level คืออะไร มีโครงสร้างการสอบวิชาอะไรบ้าง

17 มี.ค. 2567
TCAS

      เส้นทางการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายต้องผ่านการสอบในหลายสนามซึ่งต้องใช้ความพยายามกันอย่างหนัก ต้องทดสอบ ทบทวน หรือติวให้ตัวเองสอบได้ และหนึ่งในข้อสอบที่มีอยู่ในระบบ TCAS นั่นก็คือ A-Level เอ็ดดูโกจะพามาทำความรู้จักกันว่าข้อสอบ A-Level คืออะไร และมีโครงสร้างอย่างไรบ้าง


ข้อสอบ A-Level คืออะไร

        ข้อสอบ A-Level  (Applied Knowledge Level) จัดได้ว่า เป็นข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ เพื่อนำคะแนนไปใช้เข้าระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย เน้นเนื้อหาทางด้านวิชาการที่เข้มข้น โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบ ก็จะมาจากที่น้อง ๆ เรียนกันตอน ม.4-ม.6 แต่ในทุกๆ ปี จะมีการปรับข้อสอบให้ทันสมัยขึ้น และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อดีของการสอบ A-Level คือ สอบ 1 ครั้ง ใช้เป็นคะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ได้ถึง 3 รอบ ได้แก่ รอบโควตา รอบ Admission และรอบรับตรงเก็บตกรอบสุดท้าย ที่พิเศษอีกอย่าง สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนสายแพทย์ คะแนน A-Level ก็จะนำมาเป็นคะแนนประกอบการพิจารณาเช่นกัน รวมถึง ยังเลือกสอบสูงสุดได้ถึง 10 วิชาที่สนใจ หรือ เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ยื่นในคณะที่ต้องการได้

undefined


        หากน้อง ๆ คนไหน ที่ยังไม่เข้าใจการสอบ A-Level มาก ต้องเริ่มเตรียมตัวกันละนะ เพราะ A-Level มีความสำคัญมาก โดยวัตถุประสงค์หลักของการสอบ A-Level ครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการเรียนต่อสุดๆ  นั้นก็คือ 

1. ใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยทดสอบความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในหลักสูตร A-Level เพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้

2. ใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยคะแนน A-Level เป็นส่วนหนึ่งของระบบ TCAS และมหาวิทยาลัยใช้คะแนน A-Level ในการพิจารณารับนักศึกษา

3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากการสอบ A-Level เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

4. ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เนื่องจากหลายวิชาใน ข้อสอบ A-Level เน้นจะทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อสามารถประเมินผู้เรียนได้

5. ทดสอบทักษะการสื่อสาร การสอบ A-Level เน้นทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน


ข้อสอบ A-Level มีโครงสร้างการสอบอย่างไรบ้าง

ข้อสอบ A-Level สามารถเลือกสอบได้สูงสุดถึง 10 วิชา แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาการสอบวิชาละ 90 นาที โดยแบ่งออกเป็นรายวิชา ดังนี้


วิชาที่ 1 A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

โครงสร้างข้อสอบ

 • สาระจำนวนและพีชคณิต 15-17 ข้อ ประกอบด้วย เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จํานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ลําดับและอนุกรม
 • สาระการวัดและเรขาคณิต 3-5 ข้อ ประกอบด้วย  เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ
 • สาระสถิติและความน่าจะเป็น 6-8 ข้อ  ประกอบด้วย สถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
 • สาระแคลคูลัส 2-4 ข้อ แคลคูลัสเบื้องต้น

undefined


วิชาที่ 2  A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

โครงสร้างข้อสอบ 

 • จำนวนและพีชคณิต 14-16 ข้อ ประกอบด้วย เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เลขยกกำลัง ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 • สถิติและความน่าจะเป็น 14-16 ข้อ ประกอบด้วย  สถิติ หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น

undefined


วิชาที่ 3 A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงสร้างข้อสอบ 

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7-9 ข้อ ประกอบด้วย  ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ 14-16 ข้อ ประกอบด้วย อะตอมและสมบัติของธาตุ สารโคเวเลนต์ สารประกอบไอออนิก สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเคมี สารกัมมันตรังสี การเคลื่อนที่และแรง แรงในธรรมชาติ พลังงานทดแทน คลื่นกล เสียง แสงสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ ประกอบด้วย เอกภพและกาแล็กซี ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ โครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ธรณีพิบัติภัย การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา


วิชาที่ 4 A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์

โครงสร้างข้อสอบ

 • กลศาสตร์ 8-10 ข้อ ประกอบด้วย ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้งการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 • คลื่นกล และแสง 5-7 ข้อ ประกอบด้วย คลื่น เสียง แสง
 • ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6-8 ข้อ ประกอบด้วย ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กและไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร 3-5 ข้อ ประกอบด้วย ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล
 • ฟิสิกส์แผนใหม่ 3-5 ข้อ ประกอบด้วย ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

undefined


วิชาที่ 5 A-Level 65 Chem วิชาเคมี

โครงสร้างข้อสอบ

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15-17 ข้อ ประกอบด้วย อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15-17 ข้อ ประกอบด้วย  ปริมาณสัมพันธ์อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด–เบส เคมีไฟฟ้า
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2-4 ข้อ ประกอบด้วย ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี โมล สารละลาย

undefined


วิชาที่ 6 A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา

โครงสร้างข้อสอบ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5-7 ข้อ ประกอบด้วย  ระบบนิเวศและไบโอม ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน
 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6-8 ข้อ ประกอบด้วย เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
 • ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12-14 ข้อ ประกอบด้วย ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบประสาทและการเคลื่อนที่ ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมของสัตว์ 
 • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6-8 ข้อ ประกอบด้วย เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืชการสืบพันธุ์ของพืชดอก การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6-8 ข้อ ประกอบด้วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

undefined


วิชาที่ 7 A-Level 70 Soc สังคมศึกษา

โครงสร้างข้อสอบ

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ ประกอบด้วย  ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 10 ข้อ ประกอบด้วย หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ ประกอบด้วย บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 • ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ ประกอบด้วย เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย
 • ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ ประกอบด้วย โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

undefined


วิชาที่ 8 A-Level 81 Thai ภาษาไทย

โครงสร้างข้อสอบ

 • การอ่าน ประกอบด้วย การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ การตีความ การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน
 • การเขียน ประกอบด้วย การเรียงลำดับข้อความ การเรียงความ การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย การใช้เหตุผลการแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าว
 • การพูด การฟัง ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กันการตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 • หลักการใช้ภาษา ประกอบด้วย การสะกดคำ การใช้คำตรงความหมาย ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่องประโยคสมบูรณ์ ระดับภาษา การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย ชนิดของประโยคตามเจตนา คำที่มีความหมายตรง/อุปมา คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ราชาศัพท์

undefined


วิชาที่ 9 A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างข้อสอบ

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) ประกอบด้วย เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation)
 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill)  ประกอบด้วย โฆษณา (Advertisement) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) รายงานข่าว (News report) ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ บทความทั่วไป
 • ทักษะการเขียน (Writing Skill) ประกอบด้วย  เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) 

นอกจากนี้ ยังมีวิชาภาษาต่างๆ ประเทศอื่นๆ ที่น้อง สามารถเลือกได้ 1 วิชา ว่าจะสอบวิชาไหน ได้แก่ 

•        A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส

•        A-Level 84 Ger ภาษาเยอรมัน

•        A-Level 85 Jap ภาษาญี่ปุ่น

•        A-Level 86 Kor ภาษาเกาหลี

•        A-Level 87 Chi ภาษาจีน

•        A-Level 88 Bal ภาษาบาลี 

•        A-Level 89 Spn ภาษาสเปน

undefined

        ทั้งหมดนี้ คือข้อสอบ A-Level และโครงสร้างข้อสอบที่น้อง ๆ ต้องเตรียมตัว อยากเข้าคณะสาขาไหน ลองเลือกวิชาที่ต้องการสอบ และสอดคล้องกับสาขาที่น้องอยากเข้า ทำคะแนนให้ปังๆ พร้อมเดินเข้ามหาวิทยาลัยได้แบบสวยๆ เลย 

ติดตามข่าวสารการศึกษา อัพเดทใหม่ ได้ที่ www.edugothailand.com ติดตามข่าวสารกิจกรรมเอ็ดดูโก ได้ที่ facebook.com/edugothailand หรือสอบถามคำแนะนำด้านการเรียนต่อที่ Line @edugothailand 

ข่าวสารอื่นๆ

มารู้จักการสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio กันเถอะ Free Plan

มารู้จักการสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio กันเถอะ

26 มี.ค. 2567
TCAS

น้องๆ ม.ปลายต้องตื่นเต้นกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกันแน่ๆ เพราะสำคัญตั้งแต่รอบแรก นั่นก็คือการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย TCAS รอบ1 Portfolio ใครมีผลงานเจ๋งๆ ต้องยื่นรอบนี้เลยนะ

เช็คด่วน! จุฬาฯ เปิดรอบ Portfolio ปี 67 รวม 41 โครงการ Free Plan

เช็คด่วน! จุฬาฯ เปิดรอบ Portfolio ปี 67 รวม 41 โครงการ

27 ส.ค. 2566
All TCAS

41 โครงการ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ในรอบ Portfolio

เริ่มแล้ว!! มธ. รอบ 1 Portfolio รับถึง 2020 คน มาสมัครกันได้เลย📢 Free Plan

เริ่มแล้ว!! มธ. รอบ 1 Portfolio รับถึง 2020 คน มาสมัครกันได้เลย📢

1 พ.ย. 2566
All TCAS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 2020 ที่นั่ง

ประกาศ“ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566 Free Plan

ประกาศ“ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566

25 ต.ค. 2566
All TCAS

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566