มารู้จักการสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio กันเถอะ

มารู้จักการสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio กันเถอะ

26 มี.ค. 2567
TCAS

undefined

     เชื่อว่าปีนี้ น้องๆ ม.ปลายแทบจะทุกคน ต้องตื่นเต้นกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกันแน่ๆ เพราะสำคัญทุกรอบเลยตั้งแต่รอบแรก นั่นก็คือการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย TCAS รอบ1 Portfolio ซึ่งบอกเลยว่า รอบนี้ถ้าใครมีผลงานเด็ดๆ เจ๋งๆ หรือมีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นกีฬา ภาษา หรือวิชาการ มีโอกาสติดมหาวิทยาลัยและสาขาที่ชอบสูงมาก ดังนั้น น้องๆจึงต้องเตรียมพอร์ตกันให้ปังสุดๆ สำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้ หรือเตรียมตัวสำหรับปีหน้า เรามาทำความรู้จักกันเถอะว่า การสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio คืออะไร

undefinedTCAS รอบยื่น Portfolio คืออะไร

        ระบบTCASเปิดรอบพอร์ตเป็นรอบที่ 1 โดยเป็นการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยจากคุณสมบัติของผู้สมัคร เน้นการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เกรดเฉลี่ย (GPAX) รวมถึงคุณสมบัติและความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่นักเรียนสมัคร รอบนี้ ทางคณะ/ มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการรับสมัคร ว่าต้องการแฟ้มสะสมผลงานลักษณะใดบ้าง ทั้งจำนวนผลงาน ประเภทผลงาน ลำดับที่ได้รับจากการประกวดหรือแข่งขันผลงาน และการเขียนเรียงความแนะนำตัวเองให้น่าสนใจ บางมหาวิทยาลัย อยากขอคะแนนจากการสอบ TCAS ในระบบส่วนกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย

        องค์ประกอบของการคัดเลือก TCAS รอบ Portfolio ประกอบไปด้วย แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio), เกรดเฉลี่ย (GPAX)ใช้เกรดเฉลี่ย 4-5 เทอมจนถึงเทอมสุดท้าย, คะแนนทดสอบทางภาษา, ความสามารถพิเศษ, การสอบสัมภาษณ์, และคะแนนอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยบางแห่งให้ยื่นผลงานย้อนหลังได้ 3 ปี ดังนั้นน้องๆจำเป็นต้องเตรียมตัวตั้งแต่ม.4

undefined


ความสามารถที่นำมาใส่ใน Portfolio ได้

        แต่ละคณะ/ มหาวิทยาลัย มีความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการใน Portfolio ขึ้นอยู่กับว่า เข้าคณะไหน สาขาอะไร โดยจะมีการแบ่งความสามารถต่างๆ ที่สามารถใส่พอร์ตได้ โดยผ่านรูปแบบโครงการ ที่มหาวิทยาลัย/ คณะกำหนด เช่น 

 • โครงการเรียนดี เป็นโครงการที่พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และเกรดเฉลี่ยรายวิชา (GPA) โดยเฉพาะ นอกจากพิจารณาจากเกรดแล้ว ยังอาจรวมไปถึงผลงานด้านจริยธรรม หรือเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้รับใบรับรอง ใบประกาศ และมีผลงานเป็นรูปธรรมประกอบการเรียน 
 • โครงการแข่งขัน เป็นโครงการที่คัดเลือกจากนักเรียนที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันสายวิชาการ เป็นตัวแทนที่ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค ประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นโครงการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือความสนใจเฉพาะด้าน ซึ่งอาจเคยได้รับรางวัลมาแล้ว หรือยังไม่เคยแต่มีผลงานมาแสดงชัดเจน เหมาะกับคนที่อยากเรียนสาขาเฉพาะทาง เช่น ความสามารถทางกีฬา ความสามารถทางการแสดง ความสามารถทางสถาปัตยกรรม ความสามารถทางการออกแบบ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ

undefined


สาขาและคณะดัง ที่รับนักศึกษาในรอบ Portfolio

        เกือบทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เปิดรอบยื่น Portfolio น้องๆ สามารถติดตามกำหนดการรับได้จากมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สนใจ ตัวอย่างสาขาและคณะดังที่รับรอบ Portfolio เช่น

1.  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์
 • โครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
 • โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เข้าศึกษาใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • โครงการช้างเผือก วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตรคณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
 • โครงการรับนักกีฬาดีเด่นวท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงานวท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านวิชาการ (สวอน. และ สสวท.) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 • หลักสูตรเทคนิคการแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
 • หลักสูตรการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สาขาวิทยาการข้อมูล
 • โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 • สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
 • สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

รู้จักกับ TCAS รอบ 1 Portfolio กันไปแล้ว น้องๆ รุ่นต่อไป รีบทำแฟ้มสะสมผลงานปังๆ ไว้ยื่นคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบกันเลยนะ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารวงการการศึกษา มาที่ Edugo ของเรา ช่วยเลือกคณะที่อยากเรียนได้เลย...

ข่าวสารอื่นๆ

งานเปิดบ้านดุริยางคศิลป์ Mahidol Music Open House ประจำปี 2023 Free Plan

งานเปิดบ้านดุริยางคศิลป์ Mahidol Music Open House ประจำปี 2023

1 ก.ย. 2566
Artistic TCAS

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเปิดบ้านดุริยางคศิลป์ 2566… “ก้าวตามเสียงดนตรี สู่เวทีของคุณ” ในวันที่16 - 17 กันยายนนี้ ณ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่เด็กม.ปลายต้องรู้ ระบบ TCAS คืออะไร Free Plan

เรื่องที่เด็กม.ปลายต้องรู้ ระบบ TCAS คืออะไร

26 ม.ค. 2567
TCAS

มารู้จักกับระบบ TCAS ที่เด็กม.ปลายต้องรู้ ว่าคืออะไร และสอบอะไรบ้าง กำหนดเวลาในการสอบช่วงไหนบ้าง เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย แต่ละปีการแข่งขันสูงมาก ต้องตั้งใจกันสุดๆ เลยนะน้องๆ

อยากเข้าธรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนร่วมงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 ได้แล้ววันนี้ Free Plan

อยากเข้าธรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนร่วมงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 ได้แล้ววันนี้

20 ก.ย. 2566
All TCAS

สิ้นสุดการรอคอยกับงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 : 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 "เปิดบ้านธรรมศาสตร์ : ประตูสู่การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด"

OPEN HOUSE 2023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Free Plan

OPEN HOUSE 2023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

27 ส.ค. 2566
RealisticInvestigativeEnterprising TCAS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม OPEN HOUSE สุดคูล