ข้อสอบ TGAT มีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะ มาดูกันด่วนๆ ก่อนเตรียมสอบ

ข้อสอบ TGAT มีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะ มาดูกันด่วนๆ ก่อนเตรียมสอบ

31 มี.ค. 2567
All TCAS

       ความฝันที่น้อง ๆ อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในฝัน แม้มันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และอยากประสบความสำเร็จ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ ด้วย เพราะการสอบในสมัยนี้ ต้องใช้ชุดคะแนนยื่นเยอะมาก อีกหนึ่งชุดคะแนนสำคัญ ที่ขาดไม่ได้ในระบบ TCAS นั่นก็คือ การสอบ TGAT สำหรับ น้องๆ ม.ปลาย คงรู้กันอยู่แล้ว ว่า TGAT ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test เป็นการทดสอบวัดความสามารถทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่เรามาดูกันดีกว่า ว่า ข้อสอบ TGAT มีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะ มาดูกันด่วนๆ ก่อนเตรียมสอบ

undefined


โครงสร้างข้อสอบ TGAT มีอะไรบ้าง

โครงสร้างข้อสอบ TGAT แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท


พาร์ทที่ 1 : TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)

ทักษะการพูด (Speaking Skill) (50 คะแนน)undefined

1) การถาม–ตอบ (Question-Response) จำนวนข้อคำถาม (10 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)

1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ จำนวนข้อคำถาม (7-8 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension)  จำนวน 3 บทความ จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)


พาร์ทที่ 2: TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (100 คะแนน)

undefined

สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

1) ความสามารถทางภาษา

2) ความสามารถทางตัวเลข

3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

4) ความสามารถทางเหตุผล


พาร์ทที่ 3: TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน 100 คะแนน

undefined

1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

 • การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) ความเข้าใจในการกำหนดวิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ได้รับออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างมี ข้อมูล มีหลักการ และสามารถนำความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางเลือก สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ นโยบาย และรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการพูดจูงใจผู้อื่น นำเสนอความคิดและรูปแบบของสินค้า บริการ และวิธีการดำเนินงานรูปแบบใหม่

2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

 • การระบุปัญหา (Identifying problems) ประกอบด้วย ทำความเข้าใจบริบทแวดล้อม การระบุและทำความเข้าใจปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการระบุปัญหา
 • การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions) ประกอบด้วย การสร้างและหาทางเลือก และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
 • การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation) ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน และการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation) ประกอบด้วย เก็บข้อมูลจากการนำทางออกไปลองใช้ และสรุปผลจากการนำทางออกไปลองใช้

3. การบริหารจัดการอารมณ์

 •  ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) การรับรู้ ควบคุมสภาพอารมณ์ และทัศนคติ เพื่อรักษาอารมณ์ และประสิทธิภาพของตนเอง แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีภาระสูง มีความตระหนักถึงจุดแข็งของตนเอง รวมถึงจุดที่ต้องพัฒนา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) ความสามารถในการแสดงออก ทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคล ลักษณะงาน และสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำและสอนผู้อื่น ให้ควบคุมอารมณ์และบุคคลิภาพได้อย่างเหมาะสม
 •  ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) ความเข้าใจความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่แสดงออกและไม่แสดงออก และความสามารถในการตอบสนอง และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน
 • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) ความสามารถในการแสดงออก ทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคล ลักษณะงาน และสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำและสอนผู้อื่น ให้ควบคุมอารมณ์และบุคคลิภาพได้อย่างเหมาะสม
 • ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) ความเข้าใจความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่แสดงออกและไม่แสดงออก และความสามารถในการตอบสนอง และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน

4. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

 • การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation) การคิด และทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในใจเสมอ โดยมุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจความต้องการต่าง ๆ แสดงถึงความมุ่งมั่นต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมพัฒนาและ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
 • จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility) การมีจิตสำนึก ตระหนักให้ความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 •  การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits) ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม

        เรียกได้ว่า ทั้ง 3 พาร์ท เป็นการสอบที่เข้มข้นสุดๆ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ แต่ยังดีที่ว่า เนื้อหาเหล่านี้ มักมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละ ต้องประยุกต์เอา ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องเน้นท่องจำ หลายมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับคะแนน TGAT มาก ทำคะแนนให้ได้เยอะๆ นะน้อง ๆ แล้วจะได้เรียนคณะในฝันแน่นอน

ติดตามข่าวสารการศึกษา อัพเดทใหม่ ได้ที่ www.edugothailand.com ติดตามข่าวสารกิจกรรมเอ็ดดูโกได้ที่ facebook.com/edugothailand หรือสอบถามคำแนะนำด้านการเรียนต่อที่ Line @edugothailand  

ข่าวสารอื่นๆ

อยากเข้าธรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนร่วมงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 ได้แล้ววันนี้ Free Plan

อยากเข้าธรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนร่วมงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 ได้แล้ววันนี้

20 ก.ย. 2566
All TCAS

สิ้นสุดการรอคอยกับงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 : 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 "เปิดบ้านธรรมศาสตร์ : ประตูสู่การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด"

เช็คด่วน! จุฬาฯ เปิดรอบ Portfolio ปี 67 รวม 41 โครงการ Free Plan

เช็คด่วน! จุฬาฯ เปิดรอบ Portfolio ปี 67 รวม 41 โครงการ

27 ส.ค. 2566
All TCAS

41 โครงการ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ในรอบ Portfolio

วิธีเตรียมตัวสอบ TGAT1/ 2/ 3 พร้อมสู่สนามอย่างมั่นใจ Free Plan

วิธีเตรียมตัวสอบ TGAT1/ 2/ 3 พร้อมสู่สนามอย่างมั่นใจ

24 ม.ค. 2567
TCAS

การยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องทำการสอบผ่านระบบ TCAS กันก่อน และวิชาแรกที่น้องๆ ต้องสอบกัน ก็คือ TGAT1 TGAT2 และ TGAT3 แล้วปกติเค้าสอบช่วงไหนกัน ควรฝึกทำ ฝึกอ่านตั้งแต่ตอนไหน เรามีคำตอบมาฝาก

งานเปิดบ้านดุริยางคศิลป์ Mahidol Music Open House ประจำปี 2023 Free Plan

งานเปิดบ้านดุริยางคศิลป์ Mahidol Music Open House ประจำปี 2023

1 ก.ย. 2566
Artistic TCAS

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเปิดบ้านดุริยางคศิลป์ 2566… “ก้าวตามเสียงดนตรี สู่เวทีของคุณ” ในวันที่16 - 17 กันยายนนี้ ณ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล